21. novembra 2015 fmv2016

Študenti sa zúčastnili na prednáške o klimatických zmenách

Vo štvrtok, 19.11.2015, sa konala v knižnici FMV prednáška s pánom Jurajom Mesíkom, ktorý pôsobí ako aktivista v treťom sektore a nepochybne je veľkým kritikom v oblasti klimatických zmien.Jeho prednáška bola veľmi podnetná a poskytla nám nový pohľad na problematiku financovania boja proti klimatickým zmenám a na možnosti riešenia tohto globálneho problému.

Podľa jeho slov sa ,,my už vážnym zmenám klímy nevyhneme, nemáme na to technológie“.Dôležitosť tejto témy spočíva v tom, že hoci sú klimatické zmeny na našej planéte nezadržateľné, môžeme ich aspoň spomaliť. Jeho myšlienky a názory boli veľmi inšpirujúce a budú nám prínosné pre naše ďalšie drafty a stanoviská.

On Thursday, 9th November 2015, in the library of the Faculty of International Relations the lecture with Mr Juraj Mesík was held, who works as an activist in the third sector and undoubtedly is a big critic when talking about climate change. His lecture was very inspiring and gave us a different point of view regarding financing of climate change struggle and possible solutions of this global issue.

According to his words „we are not able to avoid serious climate change, we do not have any technologies at all.“ The importance of this topic results from the fact, that although climate change is unstoppable, we can slow it down. His thoughts and opinions were very enriching and will be beneficial for our following drafts and statements.