fmv_fotosek_rs Je nespochybniteľné, že rozvojová politika Európskej únie má v rámci celosvetového systému oficiálnej rozvojovej pomoci významné postavenie. Ako v súčasnosti celosvetovo najväčší prispievatelia oficiálnej rozvojovej pomoci, sa Európska únia a jej členské štáty už po niekoľko desaťročí zameriavajú na podporu rozvojových krajín v mnohých regiónoch sveta. Napriek tomu, že je ich vízia pevne zakotvená vo viacerých medzinárodných dokumentoch a ich aktivity poukazujú na vysokú mieru solidarity a záujmu o problematiku celosvetového rozvoju, odkaz ich spoločnej rozvojovej politiky zostáva v niektorých ohľadoch nejasný. Rozvojová sekcia Modelovej konferencie FMV, v zastúpení najvýznamnejších záujmových strán z radov členských štátov Európskej únie, reaguje na túto skutočnosť a vníma ju ako výzvu pre vytvorenie novej vízie rozvojovej politiky Európskej únie, založenej na princípoch solidarity, efektívnosti, transparentnosti a progresívnosti. V rámci série multilaterálnych rokovaní sa tak delegáti jednotlivých štátov budú mať možnosť vyjadriť k zásadným otázkam realizácie spoločnej rozvojovej spolupráce a prispieť tak k vytvoreniu základov pre nové poslanie a identitu rozvojovej politiky Európskej únie.

ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO   Barbora Kurincová, Zuzana Kyselicová

„Švédsko patrí k jedným z najväčších donorov v rámci medzinárodnej rozvojovej pomoci a medzinárodnú rozvojovú pomoc vníma ako spoluzodpovednosť za globálny rozvoj. Z toho dôvodu sa aj naďalej bude aktívne zapájať do negociácií za účelom riešenia globálnych výziev, ktoré bránia spravodlivému a trvalo udržateľnému rozvoju.“


FMV_per_swe

fmv_preloader

ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO   Andrea Sivčová, Gabriela Onofrejová

„Španielske kráľovstvo je aktívnym participantom na rozvojovej politike EÚ a je jedným z jej najväčších donorov. V dôsledku historických a politických väzieb je rozvojová politika Španielska orientovaná najmä na krajiny Latinskej Ameriky a Severnej Afriky, ktoré sa prostredníctvom svojich projektov snaží intenzívne podporovať a prispievať k ich rozvoju.“


FMV_per_spaFMV_per_spa2

fmv_preloader

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A ÍRSKA   Alexandra Kysucká, Michaela Aronová

„Postupom času sa Spojené kráľovstvo stalo jedným z najväčších poskytovateľov oficiálnej rozvojovej pomoci, prostredníctvom ktorej prispieva k budovaniu mierumilovnejšieho, spravodlivejšieho a otvorenejšieho sveta.“


FMV_per_vb1 FMV_per_vb1

fmv_preloader

FRANCÚZSKA REPUBLIKA   Dominika Belisová, Barbora Husárová

„Francúzsko silne podporuje vytvorenie transparentnej, efektívnej a udržateľnej rozvojovej politiky. Subsaharská Afrika vždy bola a zostane základnou prioritou francúzskej rozvojovej politiky najmä kvôli jej geografickej, kultúrnej a jazykovej blízkosti krajín a silným historickým väzbám s Francúzskom.“


FMV_per_fraFMV_per_fra2

fmv_preloader

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO   Nika Kimličková, Katarína Kadvanová

„Nemecko sa aktívne podieľa na riešení mnohých otázok týkajúcich sa rozvojovej politiky na národnej aj medzinárodnej úrovni a patrí medzi najvýznamnejších prispievateľov do oficiálnej rozvojovej pomoci v rámci všetkých krajín EÚ. Preto značne podporuje myšlienku užšej spolupráce v rámci rozvojovej politiky medzi členskými štátmi Európskej únie.“


FMV_per_ger

fmv_preloader

SLOVENSKÁ REPUBLIKA   Zuzana Vagundová

„Oficiálna rozvojová pomoc sa stala integrálnou súčasťou zahraničnej politiky SR. Za desať rokov bolo pod logom Slovak Aid implementovaných viac ako 400 projektov v takmer dvadsiatich krajinách Afriky, Ázie, aj Európy. Rok 2013 sa stal pre oficiálnu rozvojovú pomoc SR významným míľnikom, nakoľko sa Slovenská republika stala členom Výboru pre rozvojovú pomoc Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (DAC OECD), čo znamenalo zavŕšenie desaťročného úsilia o budovanie kvalitného a efektívneho mechanizmu rozvojovej spolupráce SR.“


FMV_per_svk

fmv_preloader

POĽSKÁ REPUBLIKA   Katarína Liptáková

„Medzinárodná rozvojová spolupráca predstavuje jednu z nových priorít zahraničnej politiky Poľska. Možnosť zefektívnenia Európskej rozvojovej politiky a prehĺbenia spolupráce na nadnárodnej úrovni vníma preto krajina ako neodmietnuteľnú výzvu.“


FMV_per_pol

fmv_preloader

ČESKÁ REPUBLIKA   Ľubica Šmatláková

„Zahraničná rozvojová spolupráca tvorí plnohodnotnú súčasť zahraničnej politiky Českej republiky.“


FMV_per_cz

fmv_preloader

MAĎARSKO   Eduard Schlesinger

„Maďarsko cielene a dlhodobo prispieva a poskytuje rozvojovú pomoc do oblastí, ktorým môže prostredníctvom svojej národnej ekonomiky, financií ale predovšetkým svojich občanov prispievať k dlhodobému a kvalitatívnemu rozvoju.“


FMV_per_hun

fmv_preloader

DÔLEŽITÉ KONTAKTY