Kultúra a najmä jazyk definuje identitu národa, preto považujeme jazykovú politiku EÚ za oblasť, ktorej by mala byť venovaná dostatočná pozornosť a dôležitosť.

Aj na základe citlivosti témy týkajúcej sa jazykovej politiky, sme dospeli k názoru, že hlasovanie konsenzom bude správnym spôsobom, ako docieliť všeobecne prijateľné riešenia.

AKTUALIZÁCIA

Delegácie kultúrnej sekcie naďalej pokračujú v riešení otázky jazykovej politiky, ktorá bude podľa doterajších rokovaní najefektívnejšie pracovať pri zavedení troch pracovných jazykov a to anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka. Postavenie ostatných 21 oficiálnych jazykov EÚ sa nijakým spôsobom nemení. Zástupcovia členských štátov zastúpených v kultúrnej sekcii si uvedomujú dôležitosť práva občanov EÚ na prístup k informáciám v akomkoľvek oficiálnom jazyku EÚ, preto aj tento inštitút bude jedným z bodov najbližších rokovaní. 
Problematika jazykovej politiky so sebou prináša aj otázku financovania, ktorá bude v nasledujúcich rokovaniach zohrávať primárnu úlohu. Očakávame rôznorodé návrhy delegácií na riešenie finančnej náročnosti prekladov a tlmočení v procesoch inštitúcií EÚ.


SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A ÍRSKA   Lucia Čanecká, Katarína Paulinová

„Delegácia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zastáva názor, že anglický jazyk by sa mal používať ako oficiálny dorozumievací jazyk Európskej Únie (postavenie Lingua franca).“


FMV_per_ks_vbFMV_per_vb2


fmv_preloader

SLOVENSKÁ REPUBLIKA   Martina Hianiková, Katarína Hubocká, Terézia Polakovičová

„Delegácia Slovenskej republiky sa stotožňuje s názorom európskeho komisára pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a školstvo Jánom Figeľom: „Európska únia nie je a nemôže byť veľkým národným štátom v zmysle jedného alebo dvoch oficiálnych jazykov.“ Kvôli jej historickým koreňom je jasné, že Únia bude hovoriť viacerými jazykmi. Toto by sa nemalo meniť. Avšak je nevyhnutné, aby bola zabezpečená znalosť jazykov na vyššej úrovni pre všetkých občanov EÚ.“


FMV_per_ks_svkFMV_per_svk2


fmv_preloader

POĽSKÁ REPUBLIKA Richard Böhmer, Patrik Chmára, Adam Chomo

„Cieľom Poľskej republiky je ponechať možnosť konať a vyjadrovať svoje myšlienky v materinskom jazyku, keďže v dôsledku toho je Európska únia transparentnejšia a prístupnejšia pre všetkých občanov EU. Poľská republika je pripravená rokovať o možnom návrhu silnejšieho a aktívnejšieho postavenia európskych inštitúcií v oblasti jazykovej politiky a následnú spoluprácu s členskými štátmi EU pri rokovaniach na túto tému srdečne vítame.“


FMV_per_polFMV_per_pol2


fmv_preloader

FRANCÚZSKA REPUBLIKA   Slavomíra Štíbelová, Lucia Vlčková

„Francúzsko je zástancom multilinguizmu v záujme ochrany kultúrneho dedičstva a národnej identity všetkých členských štátov a nesúhlasí s anglickým jazykom, ako jediným a hlavným jazykom využívaným v rámci EÚ.“


FMV_per_ks_fra


fmv_preloader

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO   Lucia Škodová, Lívia Zajacová

„Belgicko, ako vnútorne jazykovo rozdrobená krajina, jednoznačne zastáva viacjazyčnosť v rámci rokovaní na pôde EÚ. Za rozhodujúce považujeme tri jazyky – angličtina, francúzština a nemčina, ako tri najdôležitejšie piliere rokovaní.”


FMV_per_ks_bel1FMV_per_ks_bel2


fmv_preloader

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO   Andrianna Baleha, Michaela Saková

„Spolková republika Nemecko víta diskusiu navrhnutú Modelovou konferenciou s entuziazmom. Nadchádzajúca spolupráca je rozhodujúca pre konsolidáciu spoločnej európskej identity, ktorá je postavená na spoločnej kultúrnej a jazykovej politiky. Spolková republika Nemecko je ochotná diskutovať o probléme, ocení konštruktívne návrhy na riešenie problémov od iných delegácií. Tiež veríme, že budeme schopní dosiahnuť všeobecne prijateľné riešenia na platforme Modelovej konferencie, a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.”


FMV_per_ks_ger1FMV_per_ks_ger2


fmv_preloader

ČESKÁ REPUBLIKA   Katarína Bobálová, Barbora Bondorová, Veronika Koštialová

“Česká republika zastáva názor multilinguálnosti, a hoci priznáva vysoké výdavky spojené s prekladom a tlmočením, národnú identitu každého štátu považuje za dôležitejšiu.”


FMV_per_czeFMV_per_cze2FMV_per_ks_cze3


fmv_preloader

MAĎARSKO   Tomáš Nagy, Angelika Tamásová

„Maďarsko podporuje mnohojazyčnosť na pôde Európskej únie. Ochrana a zachovanie menšinových a regionálnych jazykov považuje za prioritu pri zachovaní kultúrnej identity“


FMV_per_ks_hun1FMV_per_ks_hun2


fmv_preloader

DÔLEŽITÉ KONTAKTY