21. decembra 2015 fmv2016

Odborná prednáška so zamestnancami spoločnosti Eustream a.s.

Dňa 17.12. sa zúčastnili členovia Ekonomickej sekcie odbornej prednášky so zamestnancami spoločnosti Eustream, a.s., ktorá sa konala v knižnici FMV. Nakoľko spoločnosť Eustream je kľúčovým hráčom v preprave zemného plynu a veľká časť jej práce sa sústreďuje práve na medzinárodný tranzit, táto prednáška bola veľmi prínosná a užitočná pre ďalší priebeh rokovaní o energetickej bezpečnosti v Európe.

Prvá polovica prednášky bola zameraná predovšetkým na nový plynovodný projekt Eastring, ktorý predstavila spoločnosť Eustream koncom minulého roka a v novembri tohto roku sa projekt dostal na zoznam európskych Projektov spoločného záujmu.

Druhá polovica prednášky prebiehala formou diskusie, počas ktorej predstavitelia Eustreamu ochotne odpovedali na všetky otázky týkajúce sa predovšetkým projektu Nord Streamu 2 či Turkish Stream, ale aj možnostiam prepravy azerbajdžanského zemného plynu do Európy či terminálom skvapalneného zemného plynu (LNG).

Členovia Ekonomickej sekcie získali vďaka tejto prednáške lepší pohľad na veľmi komplexnú problematiku energetickej bezpečnosti v Európe, čo určite prispeje k ďalšiemu skvalitneniu budúcich rokovaní.

On 17th of December 2015, the members of the Economic Section attended a lecture with the employees of the company Eustream, a.s. which took place in the library of the Faculty of International Relations. Since the company Eustream is a key player in transport of natural gas, mainly focused on the international transit, this lecture was very useful for the further negotiations on the energy security in Europe.

The first half of the lecture was dedicated to the new pipeline project Eastring which the company Eustream presented at the end of the last year and currently this project has got on the list of the European Projects of common interest.

The other half of the lecture took the form of discussion when the representatives of Eustream gladly answered all the questions regarding the projects Nord Stream 2 and Turkish Stream as well as the import of the natural gas from Azerbaijan or the utilization of Liquefied Natural Gas (LNG) in Europe.

Members of the Economic Section have gained a better view on the complex issue of the energy security in Europe thanks to this lecture which will definitely conduce to improvement of the further negotiations.