Odborná prednáška so zamestnancami spoločnosti Eustream a.s.

Dňa 17.12. sa zúčastnili členovia Ekonomickej sekcie odbornej prednášky so zamestnancami spoločnosti Eustream, a.s., ktorá sa konala v knižnici FMV. Nakoľko spoločnosť Eustream je kľúčovým hráčom v preprave zemného plynu a veľká časť jej práce sa sústreďuje práve na medzinárodný tranzit, táto prednáška bola veľmi prínosná a užitočná pre ďalší priebeh rokovaní o energetickej bezpečnosti v Európe.

Prvá polovica prednášky bola zameraná predovšetkým na nový plynovodný projekt Eastring, ktorý predstavila spoločnosť Eustream koncom minulého roka a v novembri tohto roku sa projekt dostal na zoznam európskych Projektov spoločného záujmu.

Druhá polovica prednášky prebiehala formou diskusie, počas ktorej predstavitelia Eustreamu ochotne odpovedali na všetky otázky týkajúce sa predovšetkým projektu Nord Streamu 2 či Turkish Stream, ale aj možnostiam prepravy azerbajdžanského zemného plynu do Európy či terminálom skvapalneného zemného plynu (LNG).

Členovia Ekonomickej sekcie získali vďaka tejto prednáške lepší pohľad na veľmi komplexnú problematiku energetickej bezpečnosti v Európe, čo určite prispeje k ďalšiemu skvalitneniu budúcich rokovaní.

On 17th of December 2015, the members of the Economic Section attended a lecture with the employees of the company Eustream, a.s. which took place in the library of the Faculty of International Relations. Since the company Eustream is a key player in transport of natural gas, mainly focused on the international transit, this lecture was very useful for the further negotiations on the energy security in Europe.

The first half of the lecture was dedicated to the new pipeline project Eastring which the company Eustream presented at the end of the last year and currently this project has got on the list of the European Projects of common interest.

The other half of the lecture took the form of discussion when the representatives of Eustream gladly answered all the questions regarding the projects Nord Stream 2 and Turkish Stream as well as the import of the natural gas from Azerbaijan or the utilization of Liquefied Natural Gas (LNG) in Europe.

Members of the Economic Section have gained a better view on the complex issue of the energy security in Europe thanks to this lecture which will definitely conduce to improvement of the further negotiations.

1. kolo rokovaní úspešne ukončené

Dňa 24.11.2015 študenti 5. ročníka Fakulty medzinárodných vzťahov úspešne zavŕšili 1. kolo negociácií za okrúhlym stolom v rámci projektu Modelová konferencia FMV 2016.

Rokovania sa konali na pôde Ekonomickej univerzity a prebiehali v anglickom jazyku. Študenti rokovali v rámci 3 sekcií, do ktorých sú rozdelení – ekonomickej, environmentálnej a politickej a reprezentovali národné záujmy zainteresovaných štátov.

V úvode negociácií predstavila každá z predsedníčok jednotlivých sekcií agendu, ktorej sa rokovania mali týkať, pričom kľúčovými témami tohtoročnej MK FMV 2016 sú práve:

  • Dlhodobé financovanie boja proti klimatickým zmenám,
  • Energetická bezpečnosť Európy,
  • Regionálny dialóg o migračnej a azylovej politike.

Následne zástupcovia štátov vyjadrili svoje stanoviská k danej problematike a navrhli riešenia, ktoré daná krajina považuje za realizovateľné a udržateľné, poprípade vyjadrili svoj výhradný nesúhlas s názormi iných štátov.

Po vypočutí všetkých stanovísk sa pristúpilo k samotným rokovaniam, kedy sa postupne analyzovali jednotlivé sporné body s cieľom dosiahnuť konsenzus nájdením kompromisu prijateľného pre všetky zúčastnené štáty.

Modelová konferencia FMV dáva každoročne príležitosť aj študentom zo spriatelených univerzít, aby mohli počas príprav no aj počas samotnej konferencie okúsiť úskalia svojho budúceho povolania. Počas tohto prvého kola rokovaní túto príležitosť využili študenti Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a taktiež študenti Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorí počas celého trvania rokovaní tlmočili do nemeckého, poľského, ruského a slovenského jazyka.

Táto interaktívna forma výučby nepochybne prispeje k lepšej pripravenosti študentov na ich budúce povolanie a rovnako, takáto skúsenosť určite zvýši ich kredit na trhu práce.

 

On 24th of November 2015 5th grade students of the Faculty of International Relations successfully completed the first round table negotiations within the project Model Conference 2016.

The negotiations were held at the University of Economics and were conducted in English. Students were negotiating within three sections into which they are divided – economic, environmental, and political and were representing the national interests of the states involved.

At the beginning of negotiations, each of the Chairs of individual sections presented the agenda of negotiations, with the key issues of this year’s MK FMV 2016 being:

  • Long-term financing of climate change struggle
  • Energy security of Europe
  • Regional dialogue on migration and asylum policy.

Afterwards, representatives of all states expressed their standpoints to these issues and proposed solutions that are considered to be feasible and sustainable, eventually they expressed their explicit disagreement with the other states.

After the presentation of all opinions students proceeded to the negotiations themselves, when the particular contradictory points were gradually analyzed in order to reach an agreement acceptable for all participating states.

Every year, Model Conference gives also the opportunity to the students of partner universities to experience the difficulties of their future profession not only during the preparation, but also during the Conference itself. During the first round of negotiations this opportunity was taken by the students of Comenius University in Bratislava and also by the students of the Faculty of Applied Languages ​​of the University of Economics in Bratislava, who were translating during the whole duration of the negotiations to German, Polish, Russian and Slovak language.

This interactive form of education will undoubtedly contribute to the better preparation of students for their future careers  and such experience will certainly increase their credit on the labor marke as well.

Študenti sa zúčastnili na prednáške o klimatických zmenách

Vo štvrtok, 19.11.2015, sa konala v knižnici FMV prednáška s pánom Jurajom Mesíkom, ktorý pôsobí ako aktivista v treťom sektore a nepochybne je veľkým kritikom v oblasti klimatických zmien.Jeho prednáška bola veľmi podnetná a poskytla nám nový pohľad na problematiku financovania boja proti klimatickým zmenám a na možnosti riešenia tohto globálneho problému.

Podľa jeho slov sa ,,my už vážnym zmenám klímy nevyhneme, nemáme na to technológie“.Dôležitosť tejto témy spočíva v tom, že hoci sú klimatické zmeny na našej planéte nezadržateľné, môžeme ich aspoň spomaliť. Jeho myšlienky a názory boli veľmi inšpirujúce a budú nám prínosné pre naše ďalšie drafty a stanoviská.

On Thursday, 9th November 2015, in the library of the Faculty of International Relations the lecture with Mr Juraj Mesík was held, who works as an activist in the third sector and undoubtedly is a big critic when talking about climate change. His lecture was very inspiring and gave us a different point of view regarding financing of climate change struggle and possible solutions of this global issue.

According to his words „we are not able to avoid serious climate change, we do not have any technologies at all.“ The importance of this topic results from the fact, that although climate change is unstoppable, we can slow it down. His thoughts and opinions were very enriching and will be beneficial for our following drafts and statements.

Migračná kríza predmetom diskusie s odborníkmi z CVEKu

„Príprava je popredným kľúčom k úspechu.“

(Alexander Graham Bell).

V pondelok 9.novembra prijali naše pozvanie p. Gallová Kriglerová a p. Chudžíková z Centra pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) a pomohli nám s prípravou na naše prvé rokovania. Na základe dlhoročného pôsobenia v oblasti multikulturality a integrácie menšín na Slovensku nám priblížili hlavné črty slovenskej migračnej a azylovej politiky. Vzhľadom na aktuálnosť migračnej krízy v Európe sme mali možnosť s oboma odborníčkami prediskutovať aj viaceré otázky migrácie v európskom meradle. Stretnutie možno hodnotiť ako veľmi prínosné pre naše budúce rokovania, poskytlo nám zaujímavé myšlienky pre naše ďalšie drafty a aj stanoviská.
.
„Before anything else, preparation is the key for success.“
(Alexander Graham Bell).

On Monday 9 November, Mrs Gallová Kriglerová and Mrs Chudžíková from the Research Center for ethnicity and culture (CVEK) kindly accepted our invitation and helped us with preparation for our first negotiations. Based on several years of experience in area of multiculturalism and integration of minorities in the Slovak Republic, they introduced to us main features of Slovak asylum and migrant policies. Given the relevance to the migrant crisis in Europe, we had an amazing opportunity with both specialists discuss several migrant issues in an European scale. We highly appreciate our meeting which inspired us for our next work.

Modelová konferencia získala záštitu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

SKVELÁ SPRÁVA!!!!!

Výnimočnosť projektu Modelová konferencia zaujala aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, a preto sme veľmi radi, že Vám môžeme oznámiť skvelú správu o tom, že záštitu nad Modelovou konferenciou FMV 2016 prevzal sám minister zahraničných vecí a európskych záležitostí a podpredseda vlády SR, J. E. Miroslav Lajčák.

GREAT NEWS!!!!

The uniqueness of the Model Conference FMV impressed also the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, and therefore, we are pleased to inform you that Minister of Foreign and European Affairs and Deputy Prime Minister of the Slovak Republic, H. E. Miroslav Lajčák has undertaken the auspices over the Model Conference FMV 2016.

 

Príprava na Modelovú konferenciu 2016 v plnom prúde

Žiaden dobrý diplomat si bez dôkladnej prípravy nesadne za rokovací stôl, a preto sa 6. novembra aj študenti 5. ročníka Fakulty medzinárodných vzťahov zúčastnili tréningu negociačných zručností s doktorom Petrom Rusiňákom ml., výkonným riaditeľom CNAS.

Po prvotnom určení pozícií a kompetencií jednotlivých členov v rámci sekcií aj samotných delegácií, si študenti v úlohe zástupcov štátov vyskúšali, aké je to byť v koži diplomata a prezentovať stanovisko daného na medzinárodnej konferencii.

Cieľom tréningu bolo skúsiť si teóriu v praxi. Študenti si dnes osvojili priebeh negociácií a oboznámili sa so základmi diplomatickej zdvorilosti, oprášili si poznatky súvisiace s diplomatickým protokolom a boli inštruovaní, akým spôsobom majú pristupovať k prezentovaniu stanovísk nimi zastupovaných krajín.

Veríme, že aj tento deň prispeje k posunu Modelovej konferencie 2016 na ešte vyššiu úroveň.

 

There is no good diplomat who would sit down at the negotiating table without a thorough preparation and therefore the 6th of November the 5th year students of the Faculty of International Relations participated in the negotiation skills training with Dr. Peter Rusiňák jr., Executive Director of CNAS.

After the initial determination of the positions and responsibilities of individual members within their departments and the delegations themselves, the students in the role of representatives of the states tried what it’s like to be in the shoes of a diplomat and to present the opinion in the international conference.

The aim of the training was to try the theory in practice. Students learnt the process of negotiations and familiarized themselves with the basics of diplomatic courtesy, brushed up on their knowledge related to diplomatic protocol and were instructed on how to present the opinions of the represented countries.

We believe that this day will help to shift the Model conference 2016 to an even higher level.

Záverečné rokovania Modelovej konferencie FMV 2015

Dňa 26. Marca 2015 sa uskutočnili dlho očakávané záverečné rokovania Modelovej konferencie FMV 2015. Študenti zaplavili historickú budovu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá dodala udalosti atmosféru reálnych negociácií. Bolo pre nás veľkou cťou, že sme mali možnosť viesť záverečné rokovania práve tu, na mieste, kde bola prijatá Ústava Slovenskej republiky.

O 8.00 zaznel pomyselný gong a začali sa záverečné rokovania, počas ktorých študenti prezentovali svoje stanoviská a snažili sa nájsť prijateľné riešenie na aktuálne otázky Európskej únie. Šesť hodinové rokovania prebehli úspešne a štyri sekcie MK FMV svoje výsledky spečatili slávnostným podpísaním memoranda, čím oficiálne ukončili rokovania.

Modelová konferencie FMV 2015 vyvrcholí 9.apríla 2015 o 9.00 hodine v priestoroch auly Ekonomickej univerzity v Bratislave za účasti viacerých významných osobností.

 

Svetový odborník na jazykovú politiku EÚ profesor Phillipson prijal pozvanie na Modelovú konferenciu FMV

Robert Phillipson je profesorom na dánskej univerzite Copenhagen Business School, a ako jazykový špecialista pôsobí na Katedre anglického jazyka. Je autorom rôznych publikácií, z ktorých k najvýznamnejším patria: Linguistic Imperialism, English-Only Europe?, a tiež Challenging Language Policy, ktorá bola preložená do medzinárodného jazyka – Esperanto, ktorého štúdiom sa Phillipson tiež zaoberá. 21. februára 2010 sa stal držiteľom ceny Linguapax, nositelia ktorej sa zaslúžili o zachovanie jazykovej rozmanitosti a o podporu viacjazyčnosti.

Tento významný profesor, jazykový špecialista, prijal pozvanie na Modelovú Konferenciu 2015, na ktorej vystúpi v rámci panelu Kultúrnej sekcie. Prejavil však ochotu predať nám svoje odborné vedomosti aj vo forme prednášky na tému Ovplyvňovanie jazykovej politiky v EÚ. Prednáška sa uskutoční 9.4.2015 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave, o 15:15, v miestnosti B1.06.

Srdečne Vás všetkých pozývame!

Swiss Re podporilo študentský projekt Modelovej konferencie FMV

Pozitívnou správou pre projekt Modelovej Konferencie je získanie nového sponzora. Je ním švajčiarska spoločnosť Swiss Re, ktorá sa zaoberá zaisťovacími, poisťovacími a inými službami súvisiacimi s prenosom rizika. Spoločnosť bola založená v roku 1863 a na Slovensku pôsobí od roku 2007. Odvtedy sa jej podarilo posilniť svoje postavenie a patrí tak k významným hráčom vo finančnom sektore Slovenska. Pobočka Swiss Re nachádzajúca sa v Bratislave zamestnáva už okolo 900 zamestnancov. Bizniscentrum spoločnosti poskytuje podporu v daniach, vo financiách či v informačných technológiách a manažmente klientov.

Rozhodnutie spoločnosti Swiss Re podporiť náš unikátny projekt  Modelovej Konferencie 2015 svedčí o tom, že absolventi Fakulty medzinárodných vzťahov sú po ukončená študia atraktívnymi  uchädzačmi o pracovné miesta.

Ďakujeme!

O krok späť, či o dva vpred?

Delegácie štátov EÚ pri Rozvojovej sekcii Modelovej konferencie sa dohodli na novom inštitucionálnom základe spoločnej politiky rozvojovej spolupráce.

Rokujúce strany Rozvojovej sekcie tohtoročnej Modelovej konferencie Fakulty medzinárodných vzťahov úspešne vytvorili návrh nového inštitucionálneho rámca Rozvojovej politiky Európskej únie. Tomuto zásadnému výsledku predchádzala aktívna účasť delegácií na dvoch kolách multilaterálnych rokovaní, ktoré sa pod záštitou Modelovej konferencie uskutočnili v novembri a decembri 2014. V rámci nich štáty prediskutovávali podstatné témy, týkajúce sa inštitucionálneho, ako aj teritoriálneho, finančného a strategického aspektu spoločnej politiky rozvojovej spolupráce.

zobraziť viac…