29. novembra 2015 fmv2016

1. kolo rokovaní úspešne ukončené

Dňa 24.11.2015 študenti 5. ročníka Fakulty medzinárodných vzťahov úspešne zavŕšili 1. kolo negociácií za okrúhlym stolom v rámci projektu Modelová konferencia FMV 2016.

Rokovania sa konali na pôde Ekonomickej univerzity a prebiehali v anglickom jazyku. Študenti rokovali v rámci 3 sekcií, do ktorých sú rozdelení – ekonomickej, environmentálnej a politickej a reprezentovali národné záujmy zainteresovaných štátov.

V úvode negociácií predstavila každá z predsedníčok jednotlivých sekcií agendu, ktorej sa rokovania mali týkať, pričom kľúčovými témami tohtoročnej MK FMV 2016 sú práve:

  • Dlhodobé financovanie boja proti klimatickým zmenám,
  • Energetická bezpečnosť Európy,
  • Regionálny dialóg o migračnej a azylovej politike.

Následne zástupcovia štátov vyjadrili svoje stanoviská k danej problematike a navrhli riešenia, ktoré daná krajina považuje za realizovateľné a udržateľné, poprípade vyjadrili svoj výhradný nesúhlas s názormi iných štátov.

Po vypočutí všetkých stanovísk sa pristúpilo k samotným rokovaniam, kedy sa postupne analyzovali jednotlivé sporné body s cieľom dosiahnuť konsenzus nájdením kompromisu prijateľného pre všetky zúčastnené štáty.

Modelová konferencia FMV dáva každoročne príležitosť aj študentom zo spriatelených univerzít, aby mohli počas príprav no aj počas samotnej konferencie okúsiť úskalia svojho budúceho povolania. Počas tohto prvého kola rokovaní túto príležitosť využili študenti Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a taktiež študenti Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorí počas celého trvania rokovaní tlmočili do nemeckého, poľského, ruského a slovenského jazyka.

Táto interaktívna forma výučby nepochybne prispeje k lepšej pripravenosti študentov na ich budúce povolanie a rovnako, takáto skúsenosť určite zvýši ich kredit na trhu práce.

 

On 24th of November 2015 5th grade students of the Faculty of International Relations successfully completed the first round table negotiations within the project Model Conference 2016.

The negotiations were held at the University of Economics and were conducted in English. Students were negotiating within three sections into which they are divided – economic, environmental, and political and were representing the national interests of the states involved.

At the beginning of negotiations, each of the Chairs of individual sections presented the agenda of negotiations, with the key issues of this year’s MK FMV 2016 being:

  • Long-term financing of climate change struggle
  • Energy security of Europe
  • Regional dialogue on migration and asylum policy.

Afterwards, representatives of all states expressed their standpoints to these issues and proposed solutions that are considered to be feasible and sustainable, eventually they expressed their explicit disagreement with the other states.

After the presentation of all opinions students proceeded to the negotiations themselves, when the particular contradictory points were gradually analyzed in order to reach an agreement acceptable for all participating states.

Every year, Model Conference gives also the opportunity to the students of partner universities to experience the difficulties of their future profession not only during the preparation, but also during the Conference itself. During the first round of negotiations this opportunity was taken by the students of Comenius University in Bratislava and also by the students of the Faculty of Applied Languages ​​of the University of Economics in Bratislava, who were translating during the whole duration of the negotiations to German, Polish, Russian and Slovak language.

This interactive form of education will undoubtedly contribute to the better preparation of students for their future careers  and such experience will certainly increase their credit on the labor marke as well.